top of page

Dernek Tüzüğü;

AGRİDA Tarım ve Turizm Derneği Tüzüğü


BİRİNCI BÖLÜM

Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Madde 1. Adı ve Merkezi

Derneğin Adı :          

AGRİDA Tarım ve Turizm Derneği

Derneğin Merkezi :  

Balıkesir İli, Erdek ilçesi

Derneğin Telsilciliği ve Şubesi : Dernek gerekli gördüğü İl, ilçe, köylerde temsilcilik / Şube açabilir

 Madde 2. Derneğin Amacı

Dernek aşağıda belirtilen konuları amaç edinmiştir:

1. Kentten köye göç etmek isteyenlere örnek olmak, teşvik etmek, köy ve köy yaşamını çevresi, kültürü ve gelenekleriyle sürdürülebilir kılmak; bu amaç çerçevesinde yaratılacak sürdürülebilir değerleri ulusal ve uluslararası alanda markalaştırmak,

2. Tarım, hayvancılık, genel turizm, eko-turizm, agro-turizm alanlarında, alternatif enerji kullanımı, ekolojik tarım, ekolojik denge ve biyolojik çeşitlilik felsefesini benimsemiş bilinçli müteşebbisleri bir araya getirmek,

3. Doğaya ve doğanın bir parçası olan insana saygıda duyarlı olmak, eko-sistemi kültürel ve geleneksel değerleri içinde korumak,

4. Sağlıklı beslenmenin, güvenli gıda tüketmenin insanların hakkı olduğuna inanarak tüketiciye güvenli gıda ve hizmet sunmaya uğraşan kişi ve kuruluşları desteklemek,

5.  Tarım, hayvancılık ve turizm kapsamında sürekli çözüm üreten, bölgedeki 'ürün deseninin zenginleştirilmesi, tarım ve hayvancılık yapan ailelerin hayat standartlarının iyileştirilmesi, tarım hayvancılık ile eko ve argo- turizm yapmak isteyen müteşebbislerin yüreklendirilmesi, bilgilendirilmesi konularında yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek.

6. Kırsalda yaşayan işsizler, dezavantajlı gruplar, engelliler genç kadın ve erkekler, Örgün Eğitim dışında kalan çocuklar için uygulamalı Girişimcilik, meslek edindirme, meslek içi eğitimler, kurslar düzenlemek, sosyal sorumluluk projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak,

7. Kırsal alanlar için İş geliştirme merkezleri, Atölyeler, derslikler açmak, açtırmak amaçlarıyla Ulusal ve Uluslararası fon ve sponsorlar için projeler hazırlamak, hazırlatmak, mevcut projelere ortak olmak,

Madde 3. Çalışma Konuları

1. Doğal kaynakların belirlenmesi, tarımsal biyoçeşitliliğin, üretim sistemleri içinde korunması ve sürdürülebilir kullanımı, hayvan ırklarının, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, alternatif enerjilerin kullanımı konularında  çalışmalar yapmak, araştırma, projelendirme, danışmanlık ve koordinatörlük görevleri üstlenmek, uygulamak,

2. Dernek üyelerine branşlarıyla ilgili görevler vermek, mesleğinde bilgi ve beceri sahibi üyelerinden danışman olarak, proje koordinatörü olarak yararlanmak;

3. Atmosferin, toprak ve su kaynaklarının kirlenmesini önleyen her türlü çevre koruma projelerine katılmak, uygulamak,

4. Tarımsal ürünlerin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ve derivasyonlarından korunması için verilen her türlü çabayı desteklemek, bu konuda uygulamalar yapmak,

5. Gıda, tarım, hayvancılık, eko-agro turizm için gerçek ve potansiyel değere sahip bitki ve hayvan genetik kaynaklarının kullanımı konusunda Türkiye’deyapılması düşünülen araştırma ve geliştirme çalışmalarına katılmak, bu konuda yerel projeler üretmek, uygulamak,

6. Ekolojik ürünleri işleyerek (tekstil, oyuncak, mobilya gibi) değerlendirilmesi konusunda müteşebbisler, tarımsal kooperatifler, üretici birlikler ve kobiler için projeler üretmek, pazar araştırması yapmak, projeleri uygulamak,

7. Tıbbi ve aromatik bitkilerin organik tarım kurallarına uygun olarak kültüre alınıp, yetiştirilmesi, kurutulması, yağ ve sularının elde edilmesi, ambalajlanması, pazarlanması, markalaşması konusunda araştırmalar yapmak, uygulamak ve bu konuda çalışmak isteyen müteşebbislere danışmanlık yapmak, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa eğitimler düzenlemek,

8. Su ürünlerinin gelişmesi için projeler hazırlamak, uygulamak ve eğitimler vermek,

9. Çocuklara, gençlere, özel gruplara ve özürlülere yönelik rehabilitasyon ve terapi (doğal çevrede yapılan eğitim çalışmaları, hayvanlarla yapılan çalışmalar) hizmetleri vermek, konuyla ilgili projeler yaparak, ortaklıklar kurmak, uygulamalar yapmak,

10. Ekolojik turşu, konserve, sirke, reçel, sabun, doğal ürünlerden tekstil, oyuncak vb. ürünlerin yapımında köy kadınlarına gelir getirici üretkenliğe kavuşturmak için projeler hazırlamak uygulamak, ortaklıklar kurmak, imalathane ve depolar tesis etmek. Bu 'ürünlerin pazarlanması sırasında karşılaşılan 'sorunlara çözüm aramak, belediyelerin göstereceği satış noktalarında üretici çiftçiler ve kadınlar tarafından satılmasına olanak tanıyacak satış organizasyonları kurulmasına yardımcı olmak,

11. Bozulmuş peyzajların restorasyonunda ve tarımsal peyzajla bağlantılı turizm projelerinde görev almak. Eko-agro turizm işletmelerinin kurulmasına, mevcut işletmelerin pazarlanmasına ve markalaşmasına yardımcı olmak,

12. Özel ağaçlandırma faaliyetleri için kamu ile işbirliği içinde olmak, ilgili müteşebbisler için projeler hazırlamak ve uygulamak,

13. Küçük çiftçinin etkin üretim ve pazarlama imkanlarına kavuşması için gerek duyacağı eğitimleri planlamak ve uygulamak, bu amacına ulaşmak için yurt içinde ve yurtdışında ki kuruluşlarla işbirliği yapmak, danışmanlık almak ve vermek,

14. Üyelerinin yurtiçi ve yurtdışında yapılacak mesleki eğitim, mesleki gezi, sergi, festival ve fuar gibi etkinliklere katılmasını sağlamak,

15. AB uyum sürecindeki gelişmeleri yakından izlemek: Çiftçi, müteşebbis, danışman gibi üyelerini bu gelişmelerden yararlandırmak. AB fonlar' yanında, Dünya hükümetlerinin fonlarından da yararlanmak işin proje üretmek. Birleşmiş Milletler, UNDP ve FAO gibi kuruluşların sürdürülebilir kalkınma fonlarından yararlanmak için hem kendi adına hem de bunlardan yararlanmak isteyen yerli kuruluşlar için proje üretmek, onaylanan projelerin genel koordinatörlüğünü üstlenmek,

16. Sivil Toplum Kuruluşu olarak, tarım, hayvancılık, alternatif enerjiler ve turizm konularında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası üst kuruluşlara üye olmak,

17. Ülkemizde sürdürülebilir tarıma katkıda bulunmak amacıyla tarım yapmak, eko-agro turizm faaliyetlerinde bulunmak, bu konuda seminerler vermek isteyen uluslararası kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak ve işbirliğinde bulunmak

18. Konulanyla ilgili sorunların çözülmesinde yurtiçi ve yurtdışı uzmanların, üniversitelerin, meslek kuruluşlarının görüşlerini istemek ve yardım almak,

19.Dernek amacı ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli organik ürün sertifikaları, çiftçi belgesi gibi gerekli tüm sertifika, belge, kimlik ve sair dokümanları almak.

Madde 4. Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

1. Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapar; benzer çalışmalara üyelerinin katılımını sağlar,

2. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder, üyelerin yararlanacağı hobi alanları yaratır, üyelerin bu alanlarda ihtiyaç duyacakları tesis, alet ve ekipmanları temin eder,

3. Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler. Bu etkinlikleri düzenlerken, bilgi, uzmanlık gerektiren konularda başka kurum ve kuruluşlardan destek alır,

4. Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı bir birey olarak yetişmelerini sağlar. Dernek gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs verir,

5. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaşlar satın alabilir,

6. Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, Geleneksel törenler (Düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel, sosyal dayanışmayı sağlar,

7. Bölgede bulunan okul, cami, yol, su vs. gibi yerlere imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapar,

8. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü tesis, teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder,

9. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek ,amacıyla. iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar, işletir ve kurulmuş olanlara iştirak edebilir,

10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurar,

11. Gerekli izinler alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar,

12. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki demek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak alışmalar yapar veya yardımlaşır,

13. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alır ve adi geçen kurumlara maddi yardımda bulunur,

14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak projeler yürütür,

15. Amacını gerçekleştirmek için özel veya kamusal gerek ulusal ve gerekse uluslararası üniversite, enstitü ve benzeri eğitim kurumları ile amacına uygun ortak projeler yürütür,

16. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar,

17. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açar,

18. Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşebilir,

19. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur,

20. Amaçları ve faaliyetlerini kapsayan konularda görüş oluşturur, iletişim olanaklarından yararlanır, süreli ve süresiz basılı, görüntülü yayınlar yapar.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

Derneğin kurucu üyeleri aşağıda yazılıdır.

1.Bahadır Yasa

Cazgirler Köyü Bayramiç Çanakkale

2.Zafer Uzunoğlu

Kadıköy,İstanbul

3.Mihriban Ozbaran

Kadıköy, İstanbul

4.Mehmet Mustafa Görgünel

Kadıköy, İstanbul

5.Hasan Kemal Görgünel

Kadıköy, İstanbul

6.Cumhur Alhan

Kadıköy, İstanbul

7.Emine Nurdan Soysal

Kadıköy, İstanbul

8.Zeynep Müge Karaoğlu

Maltepe, İstanbul

9.Serpil Özbağcl Karakuş

Yalova

10.Erhan Tömekçe

Kadıköy, İstanbul

11.Vildan Ertürk

Kadıköy, İstanbul

12.Thomas Stewart John Tucker 

Zekeriyaköy, İstanbul

13.Behiye Nurhayat Özgen

Kadıköy, İstanbul

Madde 5. Üyelik ve Koşulları

a. Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye Olma hakkına sahiptir.

b. T.C. Vatandaşı veya Yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak.

c. Yeni üye girişi yönetim kurulunun 3/4 oy çokluğu ile gerçekleşir.

d. Üyelik, öngörülen giriş bağış ve yıllık üyelik miktarının ödenmesinden sonra onaylanır.

e. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

Madde 6. Üyeliğin Sona Ermesi

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma ile: Hiç kimse demekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma ile: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Demekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 7. Üyelerin Hakları

Her üyenin;

Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma, genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Tüzel kişinin 'üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde 8. Üyelerin Yükümlülükleri 

Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak yönetim kurulu toplantılarında belirlenir .

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Madde 9. Dernek Organları

Derneğin Organları; Genel Kurul,

Yönetim Kurulu,

Denetim Kuruludur.

Madde 10. Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı  ve Toplantı Usulü

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. Ilk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olaMaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girenler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurdu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 11. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1. Dernek organlarının seçilmesi,

2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarların ı n tespit edilmesi,

10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13. Derneğin vakıf kurması,

14.  Derneğin fesih edilmesi,

15.Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16. Derneğin en yetkili organı ölarak :derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleritı görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak

Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sayman ve üyeyi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususlar' yerine getirir.

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,

7. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10, Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde 12. Başkanın Görev ve Yetkileri

1. Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

2. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

3. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

4. Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

5. Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

6. Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

7. Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

8. Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

9. Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

10. Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Madde 13. Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve demek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar m kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, rnüesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 14. Derneğin Gelirleri

Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1. Derneğe giriş ücretleri.

2. Üye aidatı: Bu miktarları belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir,

3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar

7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8. Diğer gelirler.

Madde 15. Derneğin Gelir ve Gider işlemleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsil' halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

Madde 16. Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 17. Derneğin İç Denetimi

Demekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetin kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 18. Derneğin Feshi ve Tasfiye

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilir. Genel kurul tarafından derneğin tüm mal varlığının nereye bırakılacağına genel kurul tarafından karar verilemezse fesih tarihi itibari ile derneğin amacına en yakın ve en fazla üyeye sahip başka bir derneğe devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Madde 19. Lokal ve Tesis Açma

Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Madde 20. Sandık Kurma

Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya sağlanan karı
üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri' ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Madde 21. Defter ve Kayıtlar

Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

Madde 22. Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1.

Ilk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı                   : Bahadır Yasa

Yönetim. Kurulu Başkan Yrd.            : Zafer Uzunoğlu

Sayman                                            :  Hasan Kemal Görgünel

Yönetim Kurulu Üyesi                        : Emine Nurdan Soysal

Yönetim Kurulu Üyesi                       : Zeynep Müge Karaoğlu

bottom of page